Potvrđujem da sam dobrovoljno stavio/la na raspolaganje Voditelju obrade – MAGDALENA – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2; OIB 51835157380 moje slijedeće podatke:

  • u svrhu kontaktiranja: broj mobitela i e-mail adresa
  • u svrhu vođenja/dijagnosticiranja bolesti: ime i prezime, adresa, broj OIB, zdravstveni podaci, putem mobilne telefonske aplikacije MEGI
  • u svrhu registracije mobilne telefonske aplikacije MEGI: username, password

koje podatke voditelj obrade prikuplja i obrađuje sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018.godine, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Nadalje, čuvamo povjerljivost Vaših osobnih podataka, te omogućavamo pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe predmetnih aktivnosti

Potvrđujem da sam temeljem

  • obavijesti ispitaniku o prikupljanju/obradi osobnih podataka – mobilna aplikacija „MEGI“
  • izjave o zaštiti osobnih podataka
  • uvida u opće uvjete radi registracije na mobilnu telefonsku aplikaciju MEGI

informiran/na od strane MAGDALENA – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, voditelj obrade, o obradi i zaštiti mojih podataka i mojim pravima, kao i o organizacijskim i tehničkim mjerama zaštite, upravljanje privolama i pohrani podataka.

Scroll to Top